Privacy Statement

Van den Akker Accountants, gevestigd aan Noordeinde 23 2761 BN Zevenhuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.akkeraccountants.nl
Noordeinde 23, 2761 BN Zevenhuizen
Telefoon: +31 (0)180 638 238
Emailadres: info@akkeraccountants.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van den Akker Accountants verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 Van den Akker Accountants verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
• Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van den Akker Accountants verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het verwerken van uw betaling
• Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Om goederen en diensten bij u af te leveren
• Van den Akker Accountants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van den Akker Accountants neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Van den Akker Accountants) tussen zit.
Van den Akker Accountants gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
• Basecone: verwerking ingescande documenten ten behoeve van de geautomatiseerde verwerking van de financiële administratie
• CaseWare: samenstellen jaarrekeningen c.q. opstellen jaarstukken
• Elsevier: samenstellen/verzorgen aangiften erfbelasting en schenkbelasting
• Ezora: analyse en samenstellen managementrapportages
• Innolan: beheren van alle relaties en contacten, ofwel Customer Relationship Management (CRM), alsmede vastlegging van de uren van de medewerkers
• Microsoft Office: mailen (Outlook), tekstverwerking (Word) en gegevensverwerking (Excel)
• Nmbrs: salarisverwerking
• Twinfield: verwerking financiële administratie en samenstellen/verzorgen aangiften omzetbelasting
• Unit4: samenstellen/verzorgen aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting.
• Xelion: het voeren, registreren en opnemen van telefoongesprekken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van den Akker Accountants bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Van den Akker Accountants verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van den Akker Accountants blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van den Akker Accountants gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van den Akker Accountants en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@akkeraccountants.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Van den Akker Accountants wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van den Akker Accountants neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@akkeraccountants.nl.